یک نگاه اجمالی از کارهایی که انجام داده ایم
مارک ها و مشتریان به جلو فکر کردن

جلد ماهنامه 85

ماهنامه شماره ۸۵

کاور ماهنامه 84

ماهنامه شماره ۸۴

کاور ماهنامه 83

ماهنامه شماره ۸۳

کاور ماهنامه 82

ماهنامه شماره ۸۲

کاور ماهنامه 81

ماهنامه شماره ۸۱

Monthly Futures Studies Letters; Issue 80 November 2021

کاور ماهنامه 80

ماهنامه شماره ۸۰

Monthly Futures Studies Letters; Issue 79 Oct 2021

Monthly Futures Studies Letters; Issue 79 October 2021

کاور ماهنامه شماره 79

ماهنامه شماره ۷۹

مدل هوشمند پیش بینی انتخابات

مدل هوشمند پیش بینی میزان مشارکت در انتخابات خرداد ۱۴۰۰

Monthly Futures Studies Letters; Issue 78 May 2021

Monthly Futures Studies Letters; Issue 78 July 2021

کاور ماهنامه شماره 78

ماهنامه شماره ۷۸

no77 cover

Monthly Futures Studies Letters; Issue 77 May 2021

کاور ماهنامه شماره 77

ماهنامه شماره ۷۷

کاور ماهنامه شماره 76

ماهنامه شماره ۷۶

کاور ماهنامه شماره 75

ماهنامه شماره ۷۵

No75 cover

Monthly Futures Studies Letters; Issue 75 Feb 2021

no76 cover

Monthly Futures Studies Letters; Issue 76 Apr 2021

کاور ماهنامه شماره 74

ماهنامه شماره ۷۴

کاور ماهنامه شماره 73

ماهنامه شماره ۷۳

کاور ماهنامه شماره 72

ماهنامه شماره ۷۲

کاور ماهنامه شماره 71

ماهنامه شماره ۷۱

عکس کاور ماهنامه 33

ماهنامه شماره ۳۳

عکس کاور ماهنامه 34

ماهنامه شماره ۳۴

عکس کاور ماهنامه 35

ماهنامه شماره ۳۵

عکس کاور ماهنامه 36

ماهنامه شماره ۳۶

عکس کاور ماهنامه 37

ماهنامه شماره ۳۷

عکس کاور ماهنامه 38

ماهنامه شماره ۳۸

عکس کاور ماهنامه 39

ماهنامه شماره ۳۹

عکس کاور ماهنامه 70

ماهنامه شماره ۷۰

عکس کاور ماهنامه 40

ماهنامه شماره ۴۰

عکس کاور ماهنامه 41

ماهنامه شماره ۴۱

عکس کاور ماهنامه 42

ماهنامه شماره ۴۲

عکس کاور ماهنامه 43

ماهنامه شماره ۴۳

عکس کاور ماهنامه 44

ماهنامه شماره ۴۴

عکس کاور ماهنامه 45

ماهنامه شماره ۴۵

عکس کاور ماهنامه 46

ماهنامه شماره ۴۶

عکس کاور ماهنامه 69

ماهنامه شماره ۶۹

عکس کاور ماهنامه 47

ماهنامه شماره ۴۷

عکس کاور ماهنامه 48

ماهنامه شماره ۴۸

عکس کاور ماهنامه 49

ماهنامه شماره ۴۹

عکس کاور ماهنامه 50

ماهنامه شماره ۵۰

عکس کاور ماهنامه 51

ماهنامه شماره ۵۱

عکس کاور ماهنامه 52

ماهنامه شماره ۵۲

عکس کاور ماهنامه 53

ماهنامه شماره ۵۳

عکس کاور ماهنامه 54

ماهنامه شماره ۵۴

عکس کاور ماهنامه 55

ماهنامه شماره ۵۵

کاور ماهنامه شماره 56 آینده پژوهی

ماهنامه شماره ۵۶

کاور ماهنامه 57 آینده پژوهی

ماهنامه شماره ۵۷

عکس رصد اندیشکده ها

تحلیل رصد اندیشکده‌های غربی با موضوع «تأثیر بحرانِ همه‌گیریِ کرونا بر ایران»

عکس کاور ماهنامه 68

ماهنامه شماره ۶۸

تصویر-شاخص-ماهنامه-67

ماهنامه شماره ۶۷

تک نگاشت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

تصویر شاخص ماهنامه 64

ماهنامه شماره ۶۴

ماهنامه شماره 65 موسسه افق آینده پژوهی راهبردی

ماهنامه شماره ۶۵

ماهنامه شماره 66 موسسه افق آینده پژوهی راهبردی

ماهنامه شماره ۶۶

تصویر ماهنامه شماره 58

ماهنامه شماره ۵۸

تصویر شاخص ماهنامه 60

ماهنامه شماره ۶۰

تصویر شاخص ماهنامه 59

ماهنامه شماره ۵۹

تصویر شاخص ماهنامه 63

ماهنامه شماره ۶۳

تصویر شاخص ماهنامه 62

ماهنامه شماره ۶۲

ماهنامه شماره ۶۱