عکس رصد اندیشکده ها
تصویر ویروس کرونا

تأثیر بحرانِ همه‌گیریِ کرونا بر ایران

 با توجه به همه‌گیریِ گستردۀ ویروس کرونا در ماه‌های اخیر که تمام شئون زندگی فردی و جمعی در سطح جهان را به طور گسترده‌ای تحت تأثیر قرار داده است، پهنۀ تأثیرِ این پدیده بر سیاست، امنیت و اقتصاد در ایران در فضای رسانه‌ای و پژوهشی دور از انتظار نبود. اندیشکده‌های اروپایی و امریکای شمالی به شکل گسترده‌ای این موضوع را مورد توجه قرار داده اند و به بحث در مورد آن پرداخته‌اند. این امر به ویژه ناشی از هم‌زمانیِ این بحران با تنش‌های نظامی جدی میان ایران و ایالات متحده در ماه‌های منتهی به کرونا بود. بنابراین، مهمترین پرسشِ پیشِ روی پژوهش‌ها و تحلیل‌های این روزهای اندیشکده‌ها، این است که آیا بحرانِ کرونا، تأثیر چشمگیری بر وضعیت موجود میان طرفین تنش در منطقه خواهد گذاشت یا خیر. بر این اساس، در نوشتارِ پیشِ رو ابتدا نکات و کلیدواژه‌های اصلیِ مهمترین تحلیل‌های ارائه شده در این رسانه‌ها و اندیشکده‌ها ذیل سه‌عنوانِ کلیِ پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و پیامدهای سیاسی- استراتژیک ارائه خواهد شد و سپس، تلاش خواهد شد تا یک خط سیر کلی و رویکرد مشترک میانِ آنها ترسیم شده و یک مجموعه گزارۀ عمومی زیرِ عنوانِ «فراتحلیل» از آنها استخراج شود.

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید