پیچیدگی بالای محیط های سیاسی ناشی از درهم تنیدگی حوزه ‏های موضوعی و کنشگری،ضرورت استفاده از روش های مُدل سازی و شبیه سازی را به منظور مدیریت بهینه اجتناب ناپذیر می کند. به همین منظور مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی به فاصله یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، وضعیت مشارکت در انتخاباتِ پیش رو را با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، مدل سازی و شبیه سازی نموده است. برای این منظور ضمن استخراج تمامی متغیرهای اثرگذار_بالغ بر ۱۷ مقوله و ۵۴ زیرمقوله_ و تعیین اوزان و روابط ساختاری آنها، مُدل نهایی تغییرات نرخ مشارکت ترسیم شده است. در دو ویدیوی ارائه شده، توضیحاتی در خصوص فرایند کار و اجرای مدل در دو مقطع قبل و پس از احراز صلاحیت ها ارائه شده است. بر این اساس، چنانچه مطابق با آخرین نظرسنجی های انجام شده از سوی مراکز داخلی میزان مشارکت در حوالی روز ۷ خردادماه ۱۴۰۰ حدود ۳۷ درصد باشد، می توان تخمین زد که میزان مشارکت در روز ۲۸ خرداد پس از یک فرایند کاهشی و افزایشی در نهایت به نقطه مبدأ یعنی روز ۷ خرداد ( ۲±۳۷%) برمی گردد.

مدل هوشمند پیش بینی انتخابات