رصد اندیشکده ها

تأثیر بحرانِ همه‌گیریِ کرونا بر ایران  با توجه به همه‌گیریِ گستردۀ ویروس کرونا در ماه‌های اخیر که تمام شئون زندگی فردی و جمعی در سطح جهان را به طور گسترده‌ای تحت تأثیر قرار داده است، پهنۀ تأثیرِ این پدیده بر سیاست، امنیت و اقتصاد در ایران در فضای رسانه‌ای و پژوهشی دور از انتظار نبود....
فهرست