ماهنامه نامه آینده پژوهی

ماهنامه تخصصی شماره ۵۷ ( موسسه افق آینده پژوهی راهبردی ) سرمقاله نویسنده سرمقاله این شماره از ماهنامه، با اشاره به سیستم قانون نویسی و تدوین برنامه های سالانه در کشور و تصریح بر اجتناب ناپذیری تدوین قوانین و برنامه ریزی و رابطه آن با کارآمدی نظام سیاسی، از منظری آینده پژوهانه و البته انتقادی...
فهرست