ماهنامه نامه آینده پژوهی

ماهنامه تخصصی شماره ۳۳ ( موسسه افق آینده پژوهی راهبردی ) سرمقاله  جمهوری اسلامی ایران و آینده ترتیبات منطقه ای دگرگونی ها و تحولات پویای جهان معاصر به ویژه در ابعاد منطقه ای پیرامون جمهوری اسلامی ایران، هم چنان روندی شتابناک، پیچیده، چند وجهی و گاه شگفتی ساز را تجربه می کنند؛ تا آن جا...
فهرست