کتاب

آموزه ها و آزموده های آینده پژوهی عبدالرحیم پدرام مهدی احمدیان سرشناسه: عبدالرحیم پدرام، ۱۳۶۰ عنوان و نام پدیدآورنده: آموزه ها و آزموده های آینده پژوهی/ عبدالرحیم پدرام، مهدی احمدیان مشخصات نشر: تهران، مؤسسه افق راهبردي، ۱۳۹۴ مشخصات ظاهري: ۲۴۵ ص. مصور شابک: ۱۵۰,۰۰۰ ریال؛ ۴-۹۴۵۱۸-۶۰۰-۹۷۸ وضعیت فهرست نویسی: فیپا یادداشت: کتابنامه:ص.[ ۲۴۳[ .۲۴۵ -...
فهرست