چالش های فرهنگی فراروی جنگجویان مدرن

0

عنوان: چالش های فرهنگی فراروی جنگجویان مدرن

ترجمه:  مسعود منزوی

ناشر: مرکز آینده پژوهی دفاعی

jhjhhhjhhjhjhjhtrt

فهرست مطالب

بخش اول: چالش های پسامدرن فراروی جنگجویان مدرن

مقدمه

چالش های پایدار و چالش های متغیر

چالش فرهنگی

آموزش و دکترین

آموزش

تغییر فرهنگی

نتیجه گیری

بخش دوم: توان فرهنگی و فرمانده عملیاتی: حرکت از فراسوی آگاهی فرهنگی به جنگ فرهنگ محور

مقدمه

تحلیل

تعاریف

توصیه ها

نتیجه گیری

مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

کتاب هایی که در بخش «کتابخانه» این پایگاه معرفی می شوند، صرفا جهت اطلاع رسانی است و علاقه مندان محترم جهت خرید و تهیه این کتاب ها، به ناشران آن ها مراجعه نمایند. کتاب های اختصاصی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی در بخش «انتشارات» معرفی شده و امکان تهیه آن ها وجود دارد (برای تهیه کتاب‌های مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی می‌توانید از طریق پست الکترونیکی و یا شماره تلفن‌های ذیل اقدام کنید: تلفن: 88802306 و 88908113   / info@iran-futures.org )

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.