روش شناسی های آینده نگاری

0

عنوان: روش شناسی های آینده نگاری

تالیف: ماریا جائوتسی

ترجمه: سینا فقیه، محمد امین فقیه، فرهاد نظری زاده

ناشر: مرکز آینده پژوهی دفاعی

454545454545opiuyjhghtfrds

فهرست:

 

بخش یکم: مقدمه

در جستجوی روش شناسی آینده نگاری: معما یا ضرورت

بخش دوم: نظریه پردازی درباره روش شناسی های آینده نگاری

تعریف آینده: مفاهیم و تعاریف به عنوان اصول زبانی آینده نگاری

دسته بندی ابزارها و رویکردهای کاربردی در آینده نگاری

پیوند دادن روش های کمی و کیفی در آینده نگاری

موضوعات نوآیند جدید و شگفتی سازها به مثابه عوامل تزلزل و شکل گیری آینده

بخش سوم: موضوعات محتوای سیستم

اشکال استدلال در مدیریت الگو و هوشمندی راهبردی

خرد- میان- کلان: از میراث غیب گویان تا آینده نگاری

حرکت از روایت به سوی عدد: سنجش نشانگر محور سناریو

طراحی و مدیریت آینده نگاری: چارچوبی برای طبقه بندی فعالیت های آینده نگاری

آیا کارآفرینی، مدیریت دانش و آینده نگاری در یک نظام ظهور می یابند؟

روش شناسی و فناوری انتقال سناریو

بخش چهارم: ابزارها و رویکردهای آینده نگاری

تمایل ذی نفعان به استفاده از مدل ها در سیاست گذاری اقلیمی: فرایند دلفت

پیوند دادن خطوط داستان روایی و مدل های کمی مبارزه با بیابان زایی در حوضه آبریز گوادالنتین (اسپانیا)

برنامه ریزی سناریو به عنوان ابزاری در فعالیت های آینده نگاری: رویکرد بیپسور

آینده نگاری، سناریو و توسعه پایدار: دورنمایی تکثرگرایانه

چالش های روش شناختی در ترکیب روش های کمی و کیفی آینده نگاری برای آینده های پایدار انرژی

ساخت سناریوهای سیاست راهبردی برای بخش کشاورزی اتحادیه اروپا

فرصت های ترکیب رویکردهای کمی و کیفی در سناریوپردازی: تجربه پروژه استونی 2010

مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی

کتاب هایی که در بخش «کتابخانه» این پایگاه معرفی می شوند، صرفا جهت اطلاع رسانی است و علاقه مندان محترم جهت خرید و تهیه این کتاب ها، به ناشران آن ها مراجعه نمایند. کتاب های اختصاصی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی در بخش «انتشارات» معرفی شده و امکان تهیه آن ها وجود دارد (برای تهیه کتاب‌های مؤسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی می‌توانید از طریق پست الکترونیکی و یا شماره تلفن‌های ذیل اقدام کنید: تلفن: 88802306 و 88908113   / info@iran-futures.org )

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.